Uppdaterat från styrelsen 22/1-2023

Styrelsen har gjort en verksamhetsplan för året. Vi planerar de traditionella aktiviteterna årsmöte, midsommarfirande och grill- och städdag. Vi diskuterade att införa Valborgsfirande, men en hel del frågor uppstod varför vi beslöt att lämna frågan till årsmötet för vidare diskussion och beslut. Vi diskuterade de frågor vi har gentemot kommunen, vildsvinen och sjögullsfrågan. Vi kommer att bjuda in representanter för att informera om sjögull och vildsvin till årsmötet vilket vi upplever ligger i allas intressen. Årsmötet blir den 13/5 kl 15, Midsommarfirandet den 23/6 och Grill- och städdagen den 17/9 kl 11-13. Vi tog fram en kommunikationsplan där hemsidan, facebookgruppen för Skillingeområdet samt våra fyra tavlor som finns uppsatta i området är de informationskanaler vi främst använder oss av. Vi kommer även att skicka in ett medborgarförslag till kommunen angående hjärtstartare vid Skillingeuddsbadet. Boulebanan håller på att renoveras. Ramen har nu bytts ut och vi håller på att försöka få nytt grus. På nästa styrelsemöte kommer årsmöteshandlingarna att upprättas inklusive verksamhetsplanen som vi tänker dela ut till alla boende i området.